جلسات کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان | راهی برای تعامل و گفتگوهای سازنده با فرزندان شما

کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان

ایدهی برگزاری جلسات کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان در طی دورههایی که در سال گذشته برای آنها برگزار کردم، شکل گرفت. همیشه اولین توصیهای که در دوره‌های داستان‌نویسی یا انشانویسی به کودکان و نوجوانان میکردم، افزایش میزان مطالعه بود. در واقع، هرچقدر مطالعهی کودکان و نوجوانان بیشتر باشد، مهارت آنها در خلق انواع نوشته بیشتر خواهد شد. اما گاهی بچهها برای اینکه در زمینه‌‌ی مطالعه، ثابتقدمباشند و جدیتر عمل کنند، لازم است از محیط پیرامونشان انگیزههایی نشاطبخش و لذتآفرین دریافت کنند

این درست همان کاری است که من تلاش کردم در کارگاههای کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان انجام دهم. از مهمترین ویژگیهای این جلسات کتاب‌خوانی، تعاملی بودن و رایگان بودن آنهاست. وقتی کودکان و نوجوانان خودشان در تحقق امری دخیل میشوند و همکاری میکنند، تمایل و انگیزهشان به سمت آن بیشتر میشود. از طرف دیگر، عدم نیاز به ثبتنام یا پرداخت پول، هرگونه مانع را از سر راه خانوادهها برمیدارد و مسیر را برای همکاری خانواده هموار میسازد. درنتیجه، روز به روز بر تعداد کودکانی که درمسیر روشن کتابخوانی قدم میگذارند، بیشتر میشود.

من از این جلسات کتابخوانی برای تحقق پنج هدف استفاده کردم که در ادامه به توضیح هر یک خواهم پرداخت

اولین هدف کارگاه‌های کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان: ترویج کتاب‌خوانی

این روزها با توجه به گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی، توجه کودکان و نوجوانان به سمت اطلاعات بدون منبعی کشیده شده که در فضای مجازی منتشر میشود. دنیای نشر و کتاب هم متاسفانه دیگر مانند گذشته قابل اطمینان نیست. در حال حاضر، هر کسی با هر سطح سوادی میتواند با هزینهی خودش کتابی را چاپ کرده و روانهی بازار کند. در نتیجه، حتی بسیاری از کودکان و نوجوانانی که با شوق به سمت بازار کتاب میروند، با کتابهایی بیارزش روبهرو شده و ناامیدانه به سمت گوشی و موبایل بازمیگردند

در چنین شرایطی، کار مروجان کتاب خیلی سخت‌‌تر از گذشته شده است. من به عنوان کسی که همیشه دغدغهی بالا بردن فرهنگ کودکان و نوجوانان را داشتم، باید کاری میکردم تا از طریق تلفیق کتابخوانی و فضای مجازی، کودکان را به سوی کتاب بکشانم و کتابهای ارزشمند و مورد تایید شورای کتاب کودک را به آنها بشناسانم. این اولین هدفی بود که با برگزاری آنلاین جلسات کتابخوانی تعاملی برای کودکان و نوجوانان محقق شد.   

 

دومین هدف جلسات کتاب‌خوانی کودک و نوجوان: تقویت زبان فارسی

شاید باور این مطلب برای بعضی از شما عزیزان سخت باشد؛ اما من در طی برگزاری دورههای نویسندگی خلاق برای کودکان و نوجوانان متوجه شدم که تسلط بسیاری از کودکان ایرانی بر زبان انگلیسی بیشتر از زبان مادری خودشان است. اغلب این بچهها با متدی که حدود ده الی دوازده سال پیش رواج پیدا کرد بزرگ شدند و دوران طلایی یادگیری زبان مادری را در مقابل تلویزیون نشسته و کارتونهای زبان اصلی تماشا کردهاند. البته در این متدها تاکید بر این بود که خانوادهها نقش کلیدی خود را در صحبت به زبان مادری و خواندن کتابهای داستان فارسی زبان از یاد نبرند، اما متاسفانه این امر محقق نشده و بسیاری از کودکان و نوجوانان از زبان مادری خود بیبهره ماندهاند و دایرهی لغات فارسی بسیار محدودی دارند

کاری که من در طی برگزاری کارگاههای کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان انجام میدهم این است که حساسیت آنها را نسبت به واژگان بهکار رفته در کتابها بالا میبرم و با آنها قرار گذاشتهام که هر یک دفتری مخصوص برای این جلسات درنظر بگیرند و هر کلمه‌‌ی جدیدی را که از کتاب پیدا میکنیم و معنی آنرا با هم میآموزیم، در آن بنویسند و بعدها در انشاها یا مکالمات روزمرهشان از آنها استفاده کنند

یکی از مهمترین و لذتبخشترین تعاملاتی که من در جلسات کتابخوانی با کودکان و نوجوانان دارم، این است که از آنها میخواهم در کامنتها با کلمات جدید جمله بسارند و بعد سعی میکنم با وجود تعدد کامنتها، همهی آنجملات را به همراه نام نویسندهی آن در کلاس بخوانم. با اینکار بچهها بهشدت به ذوق میآیند و روز به روز بر مشارکت آنها در کارگاههای کتابخوانی افزوده میشود

گسترش دایرهی لغات فارسی و تقویت جملهسازی با این کلمات دومین هدف بسیار مهم من از برگزاری جلسات کتابخوانی برای کودکان و نوجوان است.  

 

سومین هدف کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان: تقویت تفکر نقادانه

یکی از بهتریناستفادههایی که میتوان از کتاب کرد، بهانهکردن موضوع کتاب برای باز کردن سر صحبت دربارهی مسائل مختلف با کودکان و نوجوانان است. کارگاههای کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان به دغدغهیابی و دغدغهسازی دربارهی مسائل کلیدی زندگی کمک بسیار زیادی میکند. من با توجه به کتابی که برای هر جلسه انتخاب میکنم، تصمیممیگیرم که در آن جلسه در لابهلای خوشیهای حاصل از کتابخوانی، سر چه موضوعی با آنها صحبت کنم و در چه موردی با آنها به تعامل و تبادلنظر بپردازم

بسیاری از مواقع، والدین پس از جلسات کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان به من پیام میدهند که ما قبلاً این کتاب را خوانده بودیم، اما اصلاً به اندازهای که بچهها در این جلسه از کتابتاثیر گرفتند، برایشان تاثیرگذار نبوده. به همین دلیل است که من همیشه میگویم، کتابی که خوانده میشود، پنجاه درصد در جلسات کتابخوانی کودکان و نوجوانان حائز اهمیت است، پنجاه درصد بعدی به گفتگوهای جانبی پیرامون جنبههای متفاوت موضوع کتاب تعلق میگیرد

این تغییر نگاه از دیدگاههای متفاوت و این گفتگوها و تبادلنظرها، تفکر نقادانه را بهصورت غیرمستقیم به کودکان میآموزد. آنها ناخودآگاه یاد میگیرند که هر چیزی را که در کتاب میخوانند یا از شخصی میشنوند، به دقت تحلیل کنند و به جنبههای متفاوت آن فکر کنند و در نهایت خودشان به عقیدهای شخصی در مورد آن برسند

 

چهارمین هدف جلسات کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان: تقویت تخیل و خلاقیت

یکی از شیرینترین بازیهایی که در کارگاههای کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان انجام میدهم، خواندن بخشی از کتاب و واگذار کردن ادامهی آن به بچههاست. آنها با تخیل فوقالعادهی خودشان، پایانهای متفاوت و جذابی برای داستانها میسازند و با دسترسی صوتی که به آنها میدهم، از خیالپردازیهای خود در کلاس صحبت میکنند. در مقالهای با عنوان قصه‌گویی، راهبردی بی‌نظیر برای پرورش تخیل در کودکان درباره‌ی فواید تخیل و خیالپردازی در پرورش هوش و خلاقیت آنها به طور مفصل نوشتهام.   

 

پنجمین هدف کارگاه‌های کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان: یادگیری اصول و فنون داستان‌نویسی

اگر صفحهی دربارهی من سایت را مطالعه کرده باشید، میدانید که من مدرس داستاننویسی، انشانویسی و نویسندگی خلاق به کودکان و نوجوانان هستم و دورههای متفاوتی را بهصورت حضوری و آنلاین در این زمینه برگزار کردهام. یکی دیگر از اهداف من از برگزاری جلسات آنلاین کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان این است که بچهها را با اصولی که نویسنده در نوشتن داستان استفاده کرده، به داستاننویسی علاقمند کنم و این اصول را به آنها بیاموزم

تجربه به من نشانداده که یکی از راههای علاقمندسازی بچهها به فراگیری مهارت نوشتن، همین داستاننویسی است. ذهن خلاق بچهها سرشار از ایدههای ناب و خلاقانه برای داستاننویسی است و گاهی با یک تلنگر و یادگیری اصول اولیهی داستاننویسی، به نویسندههای بااستعدادی تبدیل میشوند و همین میتواند مسیر زندگی آنها را تغییر دهد

توجه داشته باشید که مهارت نوشتن نه فقط برای داستاننویسی، بلکه در تمام عمر میتواند یک مهارت کلیدی و حتی درآمدزا برای آنها باشد؛ حتی اگر بعدها تصمیم بگیرند داستاننویسی را کنار گذاشته و در حوزهی تخصصی خود دست به قلم شوند و به تولیدمحتوای متنی بپردازند

 

تنها سرمایه‌گذاری شما برای استمرار جلسات کتاب‌خوانی کودکان : تبلیغ و اطلاع‌رسانی

جلسات تعاملی کتابخوانی ویژهی کودکان و نوجوانان هفتسال به بالا، از پایان تعطیلات نوروزی، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه‌ی هر هفته، راس ساعت ۱۸، در بستر اسکایروم، به صورت آنلاین برگزار میگردد. برگزاری آنلاین این جلسات، بهخصوص در روزهای یکشنبه که روز تعطیلی مدارس در کشورهای اروپایی است، این امکان را برای کودکان فارسیزبان ساکن در سایر کشورها فراهم آورده تا در این جلسات همراه ما باشند و زبان مادری خود را تقویت کنند

شرکت در این جلسات بدون هیچ‌گونه ثبت‌نام و هزینه‌ای، برای همهی بچهها آزاد است. تنها سرمایهگذاری شما برای تداوم و استمرار این جلسات، معرفی سایت و کانال تلگرامی نسیم‌قصه‌ها به سایر والدین و دعوت از کودکان فارسیزبان سراسر دنیا به این کارگاهکتابخوانی است. به امید ساختن دنیایی قشنگتر برای تکتک کودکان و نوجوانان.      2 پاسخ

  1. سلام و ارادت
    جلسات کتابخوانی با بچه ها عالیه
    ممنون از وقتی که میذارید
    لطفا قصه های گیجماهی هم ادامه بدید
    ممنونم 🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط