از کودکان بیاموزیم

«از کودکان بیاموزیم» شامل داستانک‌هایی برگرفته از دل تجربیات زیسته‌ی نویسنده است.

هر قسمت از این مجموعه‌داستانک‌ها، به یکی از تجربیات ارتباطی با کودکان اشاره دارد و درسی در دل خود به مخاطب بزرگ‌سال می‌دهد.